Adatvédelmi nyilatkozat

1.ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

1.1.Az adatkezelési tájékoztató célja

ASzexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (1062 Budapest, Andrássy út 124., bejegyzett közhasznú civil szervezet, a továbbiakban: SZEXE), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A SZEXE adatkezeléseivel kapcsolatban felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a www.szexmunka.hu/adatvedelemcímen.

A SZEXE fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, természetesen azzal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a felhasználókat.

A SZEXE elkötelezett a felhasználók és partnerek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. SZEXE a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Awww.szexmunka.huoldal üzemeltetője adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR)13. cikke alapjánaz az alábbi tájékoztatást adja:

1.2.Az Adatkezelő adatai:

Cégnév: Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete

Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 124.

Nyt. szám: 01-02-0009291

Adószám: 18172973-1-42

Weblap: www.szexmunka.hu

E-mail: info@szexmunka.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bek. c) pontja alapján (különleges adatok – egészségügyi állapotra, szexuális életre és szexuális irányultságra vonatkozó adatok – kezelése miatt) adatvédelmi tisztviselő kinevezésére köteles.

Adatvédelmi Tisztviselő: Dr. Makó Klaudia ügyvéd

Megbízás kezdete: 2018. május 25., határozatlan időtartamban

Elérhetősége:klaudia.mako@gmail.com

Web: http://webugyved.com
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton, vagy emailben a fent megadott elérhetőségekre küldheti meg. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: Könyvelésünket külsős céggel végeztetjük, a könyvelő feladata bevallásaink, beszámolóink és pályázati elszámolásaink elkészítése, benyújtása. A könyvelő különleges adatokat nem kezel, ügyfeleinkről semmiféle adatot nem továbbítunk részére.

Könyvelő neve: Kutiné Kisfaludy Mónika

Elérhetősége:kisfaludyak@gmail.com
Külföldi adattovábbítás: Európai Uniós országba akkor történik adattovábbítás, amikor pályázati támogatásban részesül a SZEXE valamilyen más EU-tagállamban székhellyel bíró szervezettől. A továbbított adatok a pályázati beszámolók, pénzügyi adatok és tevékenységi jelentések. A SZEXE ügyfeleiről semmilyen, azonosításra alkalmas adatot nem továbbít, az adattovábbítás kizárólag statisztikai, illetve elszámolási célokat szolgál, egyedi ügyekkel, ügyfelekkel kapcsolatos adatok továbbítása nem történik.
A SZEXE Európai Unión kívüli, harmadik országba adatokat esetenként továbbít, abban az esetben, amennyiben az egyesület támogatójának székhelye EU-n kívüli, harmadik országban van. A SZEXE ezekről az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.

1.3.A kezelt személyes adatok köre

Üzemeltető csak a célhoz szükséges mennyiségű és mértékű személyes adatokat kezeli, ezek az alábbiak:

email címek
üzleti partnerek számlázáshoz szükséges adatai
weboldal login adatok
ügyfelek megkeresései alapján: az ügyfél email címe, az ügyfél által leírt probléma, egyéb, az ügyfél által önkéntesen megadott elérhetőség és más adat. Az ügyfeleknek lehetőségük van arra, hogy a megkeresés, segítségkérés során álnevet használjanak, minden ügyfelünket ösztönzünk erre.
Telefonos megkeresés: a telefonszámokat nem tároljuk, csak kifejezett kérés esetén, illetve ugyanilyen kifejezett kérés esetén továbbítjuk azt a SZEXE jogászának.

Technikai adatok

Üzemeltető a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
változatlansága igazolható (adatintegritás),
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Üzemeltető az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Üzemeltető olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Üzemeltető az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (sütik)
A sütik feladata:

információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek, pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
megkönnyítik a weboldal használatát,
minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.szexmunka.huweboldalt, használhassák annak funkcióit és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.
Harmadik fél által elhelyezett sütik (analitika)

A SZEXE weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a SZEXE információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén, vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

1.4.Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

A SZEXE a magyar jog alapján létrejött és működő közhasznú civil szervezet, aki a szexmunkások érdekvédelmét és jogvédelmét látja el, az adatkezelés célja az érdekvédelem és jogvédelem ellátása. Ehhez, mint szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük.

Az igénybevevők adataikat az oldal kapcsolati űrlapján adhatják meg, illetve emailben és telefonon is. Az igénybevevők különleges személyes adatait nem tároljuk, igazolásokat, iratokat nem kérünk be tőlük. Az adatok megadása, a megadott adatok mennyisége önkéntes, kizárólag az igénybevevő döntésén múlik, hogy a megkeresése során problémájáról milyen saját személyes adatokat ad meg.

A felhasználók által a weboldalunkon lefolytatott keresések adatait statisztikai, szolgáltatás javítási célból kezeljük. A keresési adatok anonimizáltak.

1.5.Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz
Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:
a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Érintett hozzájárulása: GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont.
A különleges adatok vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének d) pontja, mely szerint a különleges adatok kezelésére valamely politikai, világnézeti, vallási, vagy szakszervezeti célú alapítvány, egyesület, vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik. Az adatkezelés kizárólag a SZEXE jelenlegi vagy volt tagjára, illetve olyan személyekre vonatkozik, akik a SZEXE-vel rendszeres kapcsolatban állnak a céljainkhoz kapcsolódóan (ezek elsősorban szexmunkások). Az ilyen személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem tesszük hozzáférhetővé a szervezetünkön kívüli személyek számára.
1.6.Általános adatkezelési irányelvek

A SZEXE tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a SZEXE részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet – GDPR)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
2000. évi C. törvény a számvitelről (Számv. tv.)

Az adatok fizikai tárolási helyei:

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatóak) a következő módon kerülhetnek kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az Üzemeltető rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adatokhoz kizárólag az Üzemeltető fér hozzá.

A pályázatainkkal, támogatóinkkal kapcsolatos iratok (beszámolók, szerződések, elszámolások) fizikailag székhelyünkön, irodánkban kerülnek eltárolásra. Ezeket az iratokat külön széfben őrizzük, a széfhez csak az elnöknek van kulcsa.

Munkánk során saját számítógépeket használunk, az elektronikus adatokat ezeken tároljuk.

1.7.Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

1.8.Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Tájékoztatáshoz való jog:

A SZEXE megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22., és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai, az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, amelyekkel a személyes adatokat közölték, vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, a panasz benyújtásának joga, az adatforrásokra vonatkozó információ, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.
Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti a SZEXE által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog:

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a SZEXE indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték,
az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és az adatkezelőnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból, közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett SZEXE korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez,
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, vagy szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos jogok:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

1.9.Jogorvoslati tájékoztatás

Az érintettek közvetlenül a SZEXE-nél – a jelen szabályzatban megadott elérhetőségeken – is jogosultak panaszt tenni személyes adataiknak olyan kezelésével szemben, amely nem felel meg a jelen szabályzatban, vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. SZEXE a panasz elintézéséről köteles 30 napon belül írásban tájékoztatni a panaszost.
Amennyiben a SZEXE válaszával az érintett nem ért egyet, az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.
Az adatvédelmi hatóság döntésével szemben bírósági út igénybevételének is helye van: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A tájékoztatót készítette:

Dr. Makó Klaudia ügyvéd
web: http://webugyved.com

facebook: http://www.facebook,com/webugyved

e-mail: info@webugyved.com