Jogi nyilatkozat

SZEXMUNKÁSOK ÉRDEKVÉDELMI EGYESÜLETE
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT
2015. szeptember

1. BEVEZETÉS

a. A Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete (székhely: székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 124., országos nyt. szám: 17771/2000, a továbbiakban SZEXE), mint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál NAIH-88760/2015. számon nyilvántartott adatkezelő valamennyi adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az adatvédelmi szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.szexmunka.hu webcímen. SZEXE fenntartja magának a jogot a jelen szabályzat megváltoztatására.

b. Az adatvédelmi szabályzat hatálya:
A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed a SZEXE-re, munkatársaira, önkénteseire, ügyvéd és más partnereire, illetve minden olyan természetes-, vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre, amely a SZEXE tevékenységében – közvetve, vagy közvetetten – közreműködik. SZEXE kijelenti, hogy az ő felelőssége, hogy előbb felsorolt partnerei a jelen szabályzatot megismerjék és azt betartsák. Ahol a jelen szabályzat SZEXE-t említ, ott a SZEXE-n kívül az előbb felsorolt partnereket, munkatársakat, stb. is érteni kell, akik a SZEXE tevékenységével összefüggésben személyes adat megismerésére, kezelésére, felhasználására jogosultak.
A jelen adatvédelmi szabályzat az elfogadása napján lép hatályba és annak SZEXE általi hatályon kívüli helyezéséig hatályos. A szabályzat minden módosítása csak akkor bír kötelező erővel, amennyiben az a. pontban meghatározott közzététel folyamatos, a szabályzat a www.szexmunka.hu weboldalon – a normális működéshez hozzátartozó üzemszünet idejét kivéve – folyamatosan elérhető.
Az adatvédelmi szabályzat módosítását külön is közzé kell tenni a weboldalon úgy, hogy a módosítások legalább 15 napig – amely időtartamba az üzemszünet ideje (ha az a 8 órát eléri) nem tartozik bele – elkülönülten is megismerhetőek legyenek.

c. SZEXE az adatkezelési szabályzattal, valamint annak értelmezésével kapcsolatban tájékoztatást elektronikus formában nyújt. Az ezzel kapcsolatos kérdések az info@szexmunka.hu e-mail címre megküldve tehetőek fel. SZEXE mint szolgáltató kiemelten fontosnak tartja a szolgáltatását igénybe vevők személyes adatainak védelmét, valamint információs önrendelkezési joguk tiszteletben tartását. SZEXE a személyes adatokat bizalmasan kezeli, az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő minden intézkedést megtesz.

d. SZEXE jelen szabályzatot az alábbi joganyagok alapján hozta létre:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.),

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Reklám tv.).
2. FOGALMAK

2.1. Adat: bármilyen tény, információ, nyilatkozat, stb., függetlenül annak megjelenési formájától, hordozójától.

2.2. Adathordozó: adat tárolására, továbbítására, megőrzésére alkalmas bármilyen eszköz (papír, elektronikus hordozók, stb.)

2.3. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

2.4. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
2.5. Különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

2.6. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

2.7. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.8. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.9. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

2.10. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.11. Nyilvánosságra hozatal: az adatok bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

2.12. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.13. Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

2.14. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.15. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.

2.15. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.

2.16. Személyesadat-nyilvántartó rendszer (nyilvántartó rendszer): személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

2.17. Adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége.

2.18. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN, SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

a. Bevezető rendelkezések

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, illetve – a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – a helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy – egyes speciális esetekben – ha az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, illetve egyéb esetekben, ha azt törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető, és csak olyan adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas.
b. SZEXE által kezelt adatok

SZEXE kijelenti, hogy kizárólag olyan személyes adatokat kezel, amelyeket az érintettek a www.szexmunka.hu weboldal használata, látogatása során önkéntesen megadnak és az adatkezeléshez hozzájárulnak.

SZEXE az előbb említett weboldalak használatát regisztrációhoz köti. A regisztráció során egy elektronikus űrlap kerül kitöltésre a felhasználó által, akik személyes adataikat ezen az elektronikus űrlapon, önkéntesen adják meg. Az űrlap kitöltésével és elküldésével az Érintettek hozzájárulásukat adják a megadott adataiknak a jelen szabályzatban foglalt céloknak megfelelő kezeléséhez.

Az adatkezelés célja a SZEXE által a www.szexmunka.hu weboldal használatával összefüggésben nyújtott szolgáltatások teljesítése, hozzászólási lehetőség a weboldal cikkeihez, illetve hírlevél szolgáltatás nyújtása. SZEXE kijelenti, hogy az adatkezelés kizárólag az itt meghatározott céloknak megfelelően szükséges mértékben is ideig tart és az minden szakaszában megfelel az itt meghatározott céloknak. SZEXE kijelenti, hogy amennyiben az adatkezelési cél teljesült, vagy megszűnt, a személyes adatokat haladéktalanul törli.

A SZEXE által kezelt adatok megadása önkéntes. SZEXE az így megadásra került személyes adatot az érintett beleegyezésével kezeli. A jelen szabályzat tartalmazza mindazon információkat, amely alapján az érintett egyértelmű, közérthető és részletes tájékoztatására – az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat – sor kerül. A szabályzat tartalmazza ezen felül az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetését is.
c. Az adatkezelés időtartama

SZEXE kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése az Érintettel fennálló jogviszony (online szolgáltatások igénybevétele során, vagy hírlevélre történő feliratkozás, stb.) kezdetének napján kezdődik és addig tart, ameddig az Érintett az adatkezelési hozzájárulását a jelen szabályzatnak megfelelően visszavonja, ha pedig a visszavonás nem teljesíthető, akkor SZEXE az adatkezelést a Polgári Törvénykönyvnek az elévülésre vonatkozó szabályai szerinti – különös tekintettel az elévülés megszakadására, nyugvására, stb. – időtartamig kezeli (ez az időtartam jelenleg 5 év).
d. Az adatkezelés informatikai háttere

SZEXE az általa üzemeltetett Informatikai rendszerben tárolja többek között az Érintettek által önkéntesen, a regisztrációjuk során megadott adatokat. Az adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az Érintettek a regisztráció során tett nyilatkozattal adják meg. A kezelt személyes adatok az alábbi követelményeknek felelnek meg:

felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes,

pontosak, teljesek, és ha szükséges, időszerűek,

tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak az adatkezelés és a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

SZEXE nem alkalmaz korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jelet.

SZEXE a személyes adatokat harmadik személy részére csak kivételesen és abban az esetben továbbítja, valamint az általa kezelt adatbázist más adatkezelővel csak abban az esetben kapcsolja össze, ha az érintett ahhoz hozzájárul, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

SZEXE személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére nem továbbít.

Amennyiben a megadott adatok egy körének megőrzését, továbbítását jogszabály teszi kötelezővé, az adatközlésről az érintettek az általuk megadott elektronikus elérhetőségen kapnak értesítést. A SZEXE által rendelkezésre bocsátott adatközlési helyeken az érintett személyesen – vagy az általa megadott adatok által azonosítható személy meghatalmazásával és hozzájárulásával – járhat el.
4. SZEXE ÁLTAL ÜZEMELTETETT HONLAPOK LÁTOGATÁSA

A SZEXE által üzemeltett honlapokon lehetőség van a SZEXE által biztosított online szolgáltatások igénybevételére, valamint e célból hírlevélre vagy más értesítésre történő feliratkozásra. Az ilyen szolgáltatások igénybevételét megelőzően szükséges lehet bizonyos, a szolgáltatás mindenkori Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott személyes adatok megadására az Érintettek által, amellyel az Érintett hozzájárul adatainak a SZEXE általi kezeléséhez. Az adatkezelés célja ebben az esetben kizárólag a hírlevél küldése, vagy más, online szolgáltatás igénybevétele és az azzal közvetlenül összefüggő más tevékenységek. Amennyiben ez az adatkezelési cél megszűnik, avagy az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulását visszavonja, SZEXE köteles a személyes adatokat törölni a nyilvántartásából.

A SZEXE által üzemeltetett honlapok az IP címeket ideiglenes jelleggel, statisztikai céllal rögzítik, azonban azokat a honlap látogatók személyével nem kapcsolják össze.

A Google Analytics szoftver felhasználása során SZEXE személyazonosításra nem alkalmas adatokat rögzít. Az Analytics adatkezelési szabályzata itt olvasható: http://www.google.hu/privacypolicy.html.

A weboldalon található, más (nem a SZEXE által kezelt) oldalakra navigáló linkekre kattintva a Látogató a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért a SZEXE felelősséget nem vállal.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Ügyfél számítógépe és a weboldal működését biztosító szerver összekapcsolódása a nyilvános Internet hálózaton történik. Amennyiben, a személyes adatközlést megelőzően nem kerül sor biztonságos adatkapcsolat kialakítására, akkor a kommunikáció adatbiztonsági szempontból védtelen, így az Ügyfél személyes adatainak védelme a kommunikációs csatornán nem biztosított. Az ebből fakadó kellemetlenségekért és károkért a SZEXE felelősséget nem vállal.

5. HÍRLEVELEK, FELIRATKOZÁS, REGISZTRÁCIÓ

Elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket a SZEXE az info@szexmunka.hu email-címről küldi azon ügyfelei számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen hozzájárulásokat adták. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani a további hírlevelek küldését. A személyes adatok módosítására és törlésére, a hozzájárulás visszavonására az info@szexmunka.hu e-mail címre küldött értesítéssel van mód.

A SZEXE hírleveleivel, promóciós anyagaival, szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Ezen adatkezelési célja: kapcsolatfelvétel, az érintett részére személyre szabott hírlevél, játék, marketing, ingatlanpiaci adatok, szolgáltatás igénybevétele, személyre szabott automatikus ajánlatküldés.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, cím, mobiltelefonszám.

Az adatkezelés időtartama: az e-mail cím törléséig vagy az engedély visszavonásáig, vagy szolgáltatás igénybevétele esetén egyéb jogszabályi rendelkezések szerint.

6. EGYÉB ADATKEZELÉSEK, HATÓSÁGI MEGKERESÉSEK

Amennyiben az adat felvételére e szabályzatban meg nem határozott okból kerül sor, arról az érintett az adat felvételekor kap tájékoztatást. Kivételes esetben – bírósági, ügyészi, nyomozóhatósági, szabálysértési hatósági, közigazgatási hatósági, adatvédelmi biztosi megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén – SZEXE köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. SZEXE ezen esetekben a megkereső szerv részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
7. A SZEMÉLYES ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSA

SZEXE a honlapjával, hírleveleivel és más szolgáltatásaival kapcsolatos személyes adatkezeléseket székhelyén és/vagy egy más helyszínen található megfelelően biztonságos szerveren végzi.

SZEXE a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon hozta létre, hogy

az informatikai rendszer alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek,

az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor. A hibás adatok törlésre kerülnek,

az adatokról biztonsági mentés készül.

SZEXE az adatok kezelése során az elvárt védelmi szintet nyújtja. A SZEXE informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen. Az üzemeltető a szerver biztonságáról jelszavas védelemmel, tűzfallal, és a lehető legkorszerűbb eljárásokkal gondoskodik.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete

Székhely: 1114 Budapest, Bocskai út 17.
Cím: 1114 Budapest, Bocskai út 17.
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-88760/2015.
E-mail: info@szexmunka.hu
Belső adatvédelmi felelős: Földi Ágnes
Email: info@szexmunka.hu
Tel.: (20) 334 5210
9. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az info@szexmunka.hu e-mail címen, illetve hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozással.

Az érintett kérelmére a SZEXE mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. SZEXE a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában ad évenként egy alkalommal ingyenes, ezt követően adminisztratív díj (amely a felvilágosítás nyújtásának költségét fedezi) ellenében tájékoztatást. Amennyiben az ismételt tájékoztatás kapcsán kitűnik, hogy az adatkezelés jogellenes vagy hibás volt, az adminisztratív díj visszafizetésre kerül.

SZEXE a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

annak kezelése jogellenes,

az érintett kéri, és annak további tárolására adatkezelő jogszabály alapján nem köteles, vagy az adatok további kezelése az adatkezelő jogainak érvényesítése végett nem szükséges

az adat hiányos vagy téves, és az állapot jogszerűen nem korrigálható,

az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

azt a bíróság, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

SZEXE a helyesbítésről és a törlésről értesíti az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
SZEXE – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, SZEXE az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett a SZEXE meghozott döntésével nem ért egyet, jogosult – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni.

Az Érintettek tudomásul veszik, hogy a SZEXE az adatokat nem törli és azok kezelésére mindaddig jogosult, ameddig a SZEXE az online szolgáltatási tevékenységével összefüggésben az Érintett felé keletkezett igényét – peres vagy nemperes eljárásban – érvényesíti. Amennyiben igényérvényesítési eljárás nem indul, illetőleg az Érintettek a SZEXE felé az online szolgáltatói megbízásból keletkezett fizetési kötelezettségüknek eleget tettek, az adatok az elévülési időt követően törölhetőek.

SZEXE az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adatot azonban nem továbbíthatja az adatátvevő részére, ha egyetértett a kérelmező által előterjesztett tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén a SZEXE ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatkezelés jogszerűségét a SZEXE köteles bizonyítani. SZEXE az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti, kivéve, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt akkor, ha az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat valamely pontjának érvénytelensége a szabályzat érvénytelen pont nélkül értelmezhető részeinek hatályát nem érinti.
Budapest, 2015. szeptember
Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete
Földi Ágnes elnök

Hozzászólás