A szexuális szolgáltatást nyújtók egészségügyi vizsgálatának problematikája a New York-i Egyezmény keretein belül


Az 1999. évi LXXV. törvény 62. § (2) szerint; Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy – a szexmunka kezelésének közrendvédelmi szabályai érvényesülése érdekében – rendeletben szabályozza az egészségügyi vizsgálatok, illetve az ilyen vizsgálatokat folytató egészségügyi intézmények körét, a nemi úton terjedő betegségek létét vagy hiányát tanúsító orvosi igazolás tartalmi követelményét, kiadásának rendjét.

Az 1999. évi LXXV. törvény 9.§(3) szerint; a szexmunkás szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással

Az 1999. évi LXIX. Törvény a szabálysértésekről (továbbiakban: „Szab. tv.”)143. § (1) Aki a külön törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján hozott önkormányzati rendeletben a szexuális szolgáltatással összefüggő korlátozást, illetve tilalmat megszeg, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

(2) Az elkövető elzárással vagy százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható, ha

c) nem rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással.

A szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 1. § 2) bekezdése szerint:

Az (1) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzését a szexmunkás – személyazonosságának igazolása mellett – kezdeményezi az Intézetnél.

A Szbtv. 9§ (3) bekezdése szerint a szexmunkás szexuális szolgáltatásra akkor ajánlkozhat fel, ha rendelkezik a külön jogszabályban előírt orvosi igazolással. A 62. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján meghozott, a szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX.8) EüM rendelet szerint orvosi igazolás szolgál a vizsgálaton résztvevő szexmunkás negatív eredményét bizonyító orvosi vizsgálatáról.

A 41/1999. (IX.8.) EüM. rendelet mellékletének részét képezi:

a személyazonosságot igazoló okmány számának kötelező feltűntetése, továbbá

  • a családi és utónév,
  • a születési hely,
  • idő,
  • végezetül a lakó- és tartózkodási hely regisztrációja.

A New York-i Egyezmény 6. Cikkelye a szexmunkások nyilvántartásáról (hivatalos fordítás):

A jelen Egyezményben részes Felek kötelesek az összes szükséges intézkedést megtenni:

minden hatályos törvény, szabályzat vagy igazgatási gyakorlat hatályon kívül helyezésére vagy eltörlésére; amely szerint a szexmunkaval foglalkozó vagy azzal gyanúsított személyek különleges nyilvántartásba tartoznak magukat vétetni, külön igazolvánnyal kell rendelkezniük, vagy különleges ellenőrzési vagy bejelentési előírások alá esnek.

A 41/1999. (IX.8.) EüM. rendelet mellékletében szereplő orvosi igazolás, tartalmilag és funkcionálisan is igazolványként szolgál. A szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolás által, különleges – a nemi úton terjedő betegségek létét vagy hiányát tanúsító egészségügyi – nyilvántartás keletkezik!

A BELÜGYMINISZTÉRIUM Jogi Főosztálya által készített tanulmány megállapította;

…. „E rendelet – egynémely rendelkezése – ellentmond az abolicionista szellemiséget megtestesítő Egyezmény 6. Cikkelyében rögzített generális regisztrációs tilalom követelményének, ti. az Egyezmény 6. Cikkelyében foglaltakra tekintettel, szemben a jelenlegi jogi megoldással, s az abból fakadó jogalkalmazási gyakorlattal az egészségügyi regisztrációban a szexmunkásat ilyen minőségében semmilyen jogcímen nem lehet, nem lehetne megjeleníteni!

Az EüM rendelet alkalmazása ugyanakkor – vizsgálván a jogszabály rendelkezéseit, de különösképpen az érintettek részére kiadandó igazolás mintaszövegét, s persze a jogalkalmazás gyakorlatát – akarva-akaratlanul aszexmunkások(!) egészségügyi kontrollját dokumentáló, az egészségügyi szűrővizsgálatokon megjelenő szexmunkásokat, illetve a részükre kiadott igazolásokat egyaránt megjelenítő különleges nyilvántartás „képződik”.

Az Egyezménynek a különleges nyilvántartás bevezetését tiltó követelményeit teljesítendő – az orvosi igazolás aligha utalhatna az igazolás jogosultjának „szexmunkás” minőségére, de – ismerjük el – az érintetteket szűrővizsgálat alapján létesülő egészségügyi regisztráció sem jeleníthetné meg e speciális alanyi kört. ”…

A hatályos magyar jogi szabályozástehát megsérti a New York-i

Egyezmény 6. Cikkelyét, hiszen – népegészségügyi és társadalompolitikai érdekek alapján- , ténylegesen a szexmunkások egészségügyi nyilvántartásához és igazolványkényszerhez vezet!

A New York-i Egyezmény 6. Cikkelyével elfogadott tilalmak, veszélyeztetik, illetve ellehetetlenítik a szexmunkások rendszeres és szervezett szűrésének folyamatát, az egészségügyi szakellátás fenntartását!

Az Egészségügyi Minisztérium (Ikt.szám: 20625-4/2006-0003EGP, 2006. december 14.) álláspontja:

… „ Fentiek alapján jelen helyzetben a tárca csak azt a megoldást választhatja, hogy az orvosi igazolás adattartalmát szűkíti, azonban így kérdéses az orvosi igazolás hitelessége. Adatok hiányában ugyanis nem igazol semmit. … ”

A szexmunkások egészségügyi nyilvántartását és az orvosi igazolás (a kérelmező azonosíthatóságára tekintettel, adattartalmilag és funkcionálisan igazolványként szolgáló) létét tilalmazó szankciók, lényegében ellehetetlenítik a szexmunkások rendszeres és szervezett szűrésének folyamatát, az egészségügyi szakellátás kötelezettségének fenntartását.

Választani és dönteni kell; a szexmunkások különleges egészségügyi nyilvántartásának és a külön egészségügyi igazolvánnyal való ellátásának kötelezettsége vagy az ezeket megjelenítő tilalmak fenntartása között!

A fentiekben írt „regisztrációs tilalom”, a szexmunkások rendszeres és szervezett szűrése, az egészségügyi szakellátás fenntartása érdekében, az jelenthetne – látszólagosan – jogszerű megoldást, ha más foglalkozási kör(ök) is bevonásra kerülnének e vizsgálati körbe. Ez esetben, kétségessé válna az egészségügyi vizsgálatok, mint különleges ellenőrzési előírások szerepe, továbbá a vizsgálatok során kiállított igazolvány (igazolás), már nem a szexmunkások részére szóló külön igazolványként jelenítődne meg és nem képződne különleges nyilvántartás.

E megoldás azonban azért látszólagosan jogszerű, mert a szexuális szolgáltatás kapcsán végzendő szűrővizsgálatok – a 41/1999. (IX.8.) EüM. rendelet 2§ (2) bekezdésében felsorolt fertőzések- elvégzésébe más foglalkozási kör(ök) bevonása, orvos-szakmailag – vélhetően- nem indokolható.

Az ENSZ Közgyűlés 2007. júniusában fogadta el azt a nyilatkozatot, amely kimondja;

… „az átfogó válaszok kidolgozása érdekében le kell győznünk minden, a megelőzéshez, kezeléshez, gondozáshoz és támogatáshoz való hozzáférést akadályozó jogi, szabályozási, kereskedelmi és egyéb korlátot” ….

A szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet megsemmisítéséről szóló indítványt, az Alkotmánybíróság 28/C/2005. szám alatt nyilvántartásba vette.

Az abolícionista mozgalom alapgondolata; mindenkinek veleszületett joga eldönteni azt, hogy a megélhetés mely útját választja, e tekintetben pedig közömbös, hogy a polgár a megélhetését éppen saját testének áruba bocsátásával biztosítja. A mozgalom alapítója (Josephin Buttler, egy angol főpap hitvese) felismerte, hogy a szexmunka kapcsán, emberi sorskérdésekről, a szexmunkások megsegítéséről kell gondoskodni, nem erkölcsi ítéleteket kell meghozni. Az Egyezmény a szexmunkások kiszolgáltatottságát kihasználó, a szexmunkásokat kizsákmányoló jelenségek ellen kíván fellépni.

Melléklet a 41/1999. (IX.8.) EüM. rendelethez

Bőr- és Nemibeteg-gondozó egészségügyi szolgáltató

……………/………. szám

ORVOSI IGAZOLÁS

Családi név:

Utónév:

Születési hely, idő:

Lakó- és tartózkodási hely:

Személyazonosságot igazoló okmány és száma:

A szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX. 8.) EüM rendelet 2. §-a (2) bekezdésében felsorolt fertőzések nem mutathatók ki.

A vizsgálat időpontját követően a fertőzés lehetősége nem zárható ki.

Ez az igazolás a kiállítástól számított 3 hónapig használható fel.

…………………………………………………. ………………………………………………….

(kiállítás helye, ideje) az intézet orvosa

Utalva itt, az Szbtv. 62. § (2) bekezdésére, illetve ezen felhatalmazás alapján meghozott, a szexmunkások részére kiadandó orvosi igazolásról szóló 41/1999. (IX.8) EüM rendeletre, továbbá az e tárgyban született; Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. Törvény 143. § (2) bekezdés c pontjára.

2006. Januárjában egy különleges szűrőbusz indult útnak az országban (az Érdekvédelmi Egyesület kezdeményezésére és programvezetése alapján), hogy a szexmunkások rendszeres orvosi vizsgálatával, a fertőzések, betegségek terjedését megakadályozza, mely nemcsak a szexmunkásokra, hanem a szolgáltatásukat igénybevevők és azok magánkapcsolataikra is kihatással van. A szűrőbusz mindössze fél évet ment, ám ez alatt 94 magyar rendelő hétéves eredményét múlta felül (a buszban fél év alatt 517-en estek át szűrésen, a magyar bőr- és nemibeteg-gondozók 1999-2006-ig országszerte összesen 282 esetben vizsgáltak szexmunkásokat). A szűrőprogram tapasztalataiból is megállapítható, hogy a szexmunkások körében számolni kell a szexuális úton terjedő fertőzések fokozottabb mértékű megjelenésére. Ezért a fertőzések terjedésének és az ebből adódó szövődmények megakadályozása érdekében, indokolt, a szexmunkások rendszeres és szervezett szűrésének, felvilágosításának megszervezése, az egészségügyi szakellátás fenntartása.

A szűrővizsgálat során a) vérbaj (syphilis), b) kankó (gonorrhoea), c) HIV d)szexuális úton terjedő Chlamydia, továbbá e) hepatitis B fertőzés megállapítására irányuló vizsgálatokat kell elvégezni.

Hozzászólás

Még több Jog
Untitled design (12)

Egymásnak ellentmondó állítások

Nincs hozzászólás

„Az egymásnak ellentmondó rendőri és panaszosi állítások miatt nem lehet megnyugtatóan állást foglalni atekintetben, hogy a rendőrök

woman-2819490_960_720

A prostitúciós célú emberkereskedelemről

Nincs hozzászólás

2018 végén a Legfőbb Ügyész körlevelet bocsátott a prostitúciós célú emberkereskedelemmel kapcsolatos ügyészi, nyomozási és vádelőkészítési feladatokról.

kerítés Prostitúció elősegítése Kitartottság emberkereskedelem

Emberkereskedelem hazánkban

1 hozzászólás

2018 decemberének végére a vád előkészítéséért és a vádképviseletért felelős ügyészség iránymutatást adott ki, melyben úgy döntöttek, hogy a 2005-2013. között hatályba lépett nemzetközi és uniós irányelveket a hazai, szexuális célú emberkereskedelmi ügyekben is alkalmazzák.

Mit jelent ez a gyakorlatban?

12segítség

Távoltartás

Nincs hozzászólás

Épp egy éve számoltam be a szexmunkásokat zaklató kliens esetéről. Ekkor még tehetetlennek éreztük magunkat a hasonló

Még érdekelhet: